Vyhlásenie o ochrane súkromia

Charlie works rešpektuje vaše právo na súkromie a ochranu osobných údajov. Denne spracovávame veľké množstvo osobných údajov a rešpektujeme súkromie zúčastnených strán.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov popisuje, ako zaobchádzame s osobnými údajmi zamestnancov, brigádnikov, uchádzačov o zamestnanie, príbuzných a návštevníkov webovej stránky.

Kandidáti a brigádnici

Charlie works je agentúra pre zamestnávanie a dočasné pridelenie, ktorá spracúva osobné údaje, potrebné pre naše obchodné činnosti. Ako sprostredkovateľ zamestnania spájame uchádzačov a flex pracovníkov s našimi klientmi. Pre správne vykonávanie tejto práce, potrebujeme osobné informácie.

Ak sa zaregistrujete v Charlie works ako zamestnanec, spracúvame nasledujúce údaje:

 • Meno a adresa 
 • Kontaktné údaje
 • Dátum narodenia a vek
 • Pohlavie
 • Životopis s informáciami o školeniach, pracovných skúsenostiach, referencie, a pasovými fotografiami (na dobrovoľnej báze)

S cieľom podpory pracovného umiestnenia môžeme zdieľať váš životopis s potenciálnymi klientmi.

Po začatí práce v Charlie works, spracúvame aj nasledujúce údaje:

 • Rodné číslo 
 • Národnosť
 • Občianksky preukaz
 • Pracovné povolenie
 • Podrobnosti o správe miezd, napríklad číslo bankového účtu
 • Podrobnosti o neprítomnosti

Tieto informácie potrebujeme na overenie vašej totožnosti a na vyplácanie mzdy neskôr.

Každý občas ochorie. V týchto prípadoch spracovávame nasledujúce údaje:

 • Ak pretrvávate na inej adrese, zaznamenáme telefónne číslo adresy, na ktorej sa zotavujete
 • Predpokladané trvanie vašej neprítomnosti v práci 
 • Informácie o pracovnej neschopnosti, ak priamo súvisia s pracovnou nehodou
 • Podrobnosti o neprítomnosti, ak je spôsobená dopravnou nehodou

Nezaznamenávame a nespracúvame povahu a príčinu neprítomnosti. A navyše v našom systéme neevidujeme ani nespracúvame dohody s lekármi alebo terapeutmi.

Obchodné vzťahy 

Charlie works spracováva množstvo osobných údajov tých, ktorí sú zapojení do plnenia zmluvy o pridelení. Toto nám umožňuje poskytovať informácie o našich službách. Pre túto službu spracúvame nasledujúce osobné údaje týkajúce sa našich obchodných vzťahov: meno a kontaktné údaje.

Marketing 

Pred použitím vašich údajov na marketingové účely a na pridanie do emailového zoznamu, vás spoločnosť Charlie works požiada o povolenie prostredníctvom tzv. Opt-in. V prípade voľby tejto možnosti, vašu registráciu považujeme za dobrovoľnú a oprávnenú. Túto voľbu môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v bulletine.

Doba uchovávania 

Charlie works ukladá osobné údaje v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré sa na nás vzťahujú. Vysvetlenie je uvedené nižšie.

Ak prestanete pracovať pre Charlie works, vaše osobné informácie vymažeme najneskôr do 2 rokov od posledného pracovného dňa. Medzi tieto patria vaše kontaktné údaje. Existujú niektoré výnimky:

 • Administratívne dokumenty uchovávame maximálne 7 rokov. Ide o dokumenty, ako je správa miezd, dočasná pracovná zmluva a prípadne dôchodkové povinnosti. Toto sa nazýva povinnosť fiškálnej retenčnej povinnosti.
 • Žiadosti o daňový dobropis, meno a adresa, číslo národného poistenia, dátum narodenia a kópie potrebné na overenie totožnosti sa uchovávajú najmenej 5 rokov. To je počítané od konca kalendárneho roka, v ktorom bolo zamestnanie ukončené.
 • V prípade sťažností alebo nárokov si uchovávame iba potrebné informácie, až kým nedôjde ku konečnému urovnaniu alebo po ukončenie nároku 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia

Naši zamestnanci zaobchádzajú s informáciami, ktoré sú nám zverené, starostlivo a sú viazaní doložkou o zásade dôvernosti ako aj firemnou politikou, ohľadom bezpečnosti IT. Vaše údaje môžu nahliadať a spracúvať iba oprávnení zamestnanci, a to len v rámci výkonu svojich povinností.

Technické opatrenia 

Spoločnosť Charlie works prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou alebo nezákonným spracovaním.

Zmena, kontrola a vymazanie osobných údajov

Máte právo nahliadnuť údaje ktoré sú k dispozícii po vašej registrácii, alebo ak ste pracovali pre Charlie works. 

Ako dotknutá osoba máte právo prezerať, opravovať, dopĺňať a vymazať svoje osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a všeobecným nariadením o ochrane údajov. V časti “Doba uchovávania“ vidíte, ako dlho určité údaje uchovávame.

Ak chcete využiť tieto práva alebo máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia o ochrane osobných údajov, kontaktujte nás na adrese legal@charlieworks.eu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov 

Pravidlá ochrany osobných údajov sa môžu meniť, čo môže zmeniť našu politiku ochrany osobných údajov. Charlie works is preto vyhradzuje právo toto upraviť Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Každá zmena bude na tejto stránke oznámená. Charlie works preto svojim účastníkom odporúča, aby pravidelne kontrolovali túto stránku, aby zistili, či boli vykonané úpravy

Súčasné Vyhlásenie o ochrane osobných údajov bolo aktualizované 16-12-2019.

Otázky a odpovede (FAQ – často kladené otázky